Gegevens van de instelling:

Naam          : Stichting BurgerKrachtCentrale

RSIN           : 865244236

Contact       : Secretariaat, info@burgerkrachtcentrale.nl , 06-1226691

Doelstelling:

De BurgerKrachtCentrale (BKC) heeft als doel de participatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg te versterken. Zij doet dat door kennis, kunde en ervaring op het gebied van participatie te delen. Partijen met elkaar verbinden ligt ook zeker binnen de doelstelling van de BKC. De BKC richt zich op het proces en niet zozeer op de inhoud. Die legt de BKC neer bij de participerende burgers.

Hoofdlijnen beleidsplan:

De BKC heeft eind 2022 besloten jaarlijks een prijs uit te reiken voor de beste participatie in de gemeente met als doel aandacht te vragen voor nut, noodzaak en positieve effecten van participatie. Een jury, bestaande uit vrijwilligers maakt uit de inzendingen een voordracht, waarna de inwoners van Leidschendam-Voorburg door te stemmen de definitieve winnaar aanwijzen. De eerste uitreiking heeft plaatsgevonden op 6 september 2023. In het kader van de uitreiking organiseert de BKC ook een event met elke keer een ander onderwerp, vanzelfsprekend gericht op participatie en voor verschillende doelgroepen. Daarnaast wil de BKC elk jaar één of twee andere events organiseren. Een speerpunt zal zijn nieuwe vormen van participatie te ontwikkelen. Elk event  staat open voor geïnteresseerden, waaronder ook het College van B&W en gemeenteraadsleden. De BKC wil verder denktanks in het leven roepen, bestaande uit een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld jongeren met als doel hun stem te laten horen. De BKC blijft doorgaan met haar activiteit om groepen burgers desgewenst te ondersteunen in hun participatietraject en met haar activiteit om waar nodig en nuttig partijen met elkaar te verbinden en te versterken.

Bestuur:

Annet Weijermars (voorzitter)

Koos Ris (penningmeester)

Bram van Popering (secretaris)

Beloningsbeleid:

Geen

Uitgeoefende activiteiten:

Na oprichting in 2021 heeft de BurgerKrachtCentrale continu gewerkt aan de opbouw van een netwerk naar burgerplatforms en het gemeentebestuur ten behoeve van uiteenlopende participatietrajecten. In april 2022 heeft de BKC een burgerinitiatief LeefbaarheidsEffectRapportage  ingediend bij de gemeenteraad welke is doorgeleid naar het college.  Het jaarlijks te organiseren event voor een participatieprijs heeft in september 2023 zijn aanvang genomen onder de naam Lodewijk van Vliet award. De BKC is door de wethouder participatiezaken uitgenodigd deel te nemen aan de voorbereiding van de inmiddels door de raad goedgekeurde participatieverordening.

Financiele verantwoording:

Beschikbaar na afsluiting 2023

Meerjarenbegroting, klik hier op de link