Inspreken Commissie Samenleving 11 sepetmber 2023

Geachte Commissieleden,

Graag wil ik namens de BurgerKrachtCentrale iets zeggen over de concept participatieverordening . We hebben u al onze inhoudelijke kanttekeningen bij de verordening toegestuurd. Daar ga ik het dus niet meer over hebben.

In deze bijdrage spreek ik over burgerparticipatie als containerbegrip voor inwonersparticipatie, overheidsparticipatie en het uitdaagrecht.

Daar ligt ie dan, de concept participatieverordening voor onze gemeente, een goede en belangrijke stap op het gebied van de burgerparticipatie. Waardering voor de wethouder en voor zijn ambtenaren, die dit voor elkaar hebben gekregen.

Ook al bevat een verordening regels, daarmee is burgerparticipatie nog niet geregeld. Burgerparticipatie moet je durven en vooral doen. Het dromen en denken mag daarbij natuurlijk niet worden vergeten. Burgerparticipatie en dat weet u waarschijnlijk als geen ander, is complex.

Wij als BKC worstelen met het vraagstuk net zoals u dat waarschijnlijk ook doet, zij het ieder op zijn eigen manier. Wij als BKC realiseren ons heel goed, dat wij ons vooral focussen op één aspect, dat we waarnemer zijn, dat we niet in de hitte van de strijd staan en ook niet in een systeem hoeven te passen. Ook al kunnen we daardoor misschien makkelijker positie kiezen, het laat onze drijfveren onaangetast en dat is uiteindelijk een energieke en inclusieve gemeente, waaraan alle burgers die willen, kunnen bijdragen. Wij worstelen met de vraag hoe we dat het beste kunnen doen, hoe we dat kunnen faciliteren, hoe we partijen met elkaar kunnen verbinden, hoe we kennis, kunde en ervaring met elkaar kunnen delen. Want dat is het doel van de BKC, inwoners faciliteren en partijen met elkaar verbinden zonder daarbij een inhoudelijk standpunt in te nemen.

Uw raad stelt terecht dat u voor vier jaar het vertrouwen van uw kiezers, inwoners van deze gemeente hebt gekregen en vandaar uit hun belangen behartigt. Tegelijkertijd krijgt u te maken met wensen en verlangens van inwoners, met de vraag, hoe daarmee om te gaan in het grotere geheel van uw verantwoordelijkheid. Hoe verhoudt de gekozen, de representatieve democratie zich tot de participatieve democratie, een vraagstuk dat ons alle twee na aan het hart ligt.

De vraag die ons als BKC op dit moment bezig houdt is hoe wij, de BKC en u, gemeenteraad elkaar, ieder vanuit onze eigen drijfveren, kunnen versterken, met elkaar in gesprek kunnen komen, niet over elkaar praten, maar met elkaar praten.

Behalve goede gesprekken met elkaar denken wij dat kracht van burgers, BurgerKracht – en dat is gebruik maken van de kennis en ervaring van de burger – kan bijdragen aan de oplossing en daarmee onze lokale gemeenschap kan versterken. Daarmee kunnen meer perspectieven, meer wegen tot een oplossing worden geschetst. Wij zijn van plan, al dan niet op basis van de verordening, experimenten te organiseren met BurgerKracht.

Over samenwerken met elkaar, met respect voor elkaars positie, over uw ideeën over burgerparticipatie willen wij graag met u in gesprek, bij voorkeur aan de keukentafel in vertrouwen en in een veilige omgeving. De inzet van de gesprekken is wat ons betreft elkaar beter leren begrijpen, leren begrijpen waar voor een ieder de voetangels en klemmen zitten en waar misschien oplossingen liggen.

Voor deze keukentafelgesprekken nodigen wij graag elke fractie individueel uit, de leden van uw Commissie Samenleving als portefeuillehouders van dit onderwerp in het bijzonder.

Dank dat u naar ons hebt willen luisteren.

Marion aan het woord.