• Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing, of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een structuurvisie, bestemmingsplan of een wijzigingsplan
  • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal 6 weken. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen
  • Een bekendmaking staat op de website Overheid.nl en in de Gemeenterubriek in Het Krantje. Meer over bekendmakingen
  • Uw zienswijze nemen we mee bij de beoordeling of heroverweging van het besluit dat wij willen nemen. Bij onduidelijkheden vragen we u om een toelichting. Mogelijk dat het besluit naar aanleiding van uw reactie wordt aangepast.
    U ontvangt van ons een brief waarin staat wat we met uw zienswijze hebben gedaan. Ook staat in die brief het eventueel aangepaste besluit en wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit