Juryrapport LvV-award

Samenstelling van de jury
Bij de samenstelling van de jury is er erop gelet dat deze geografisch gezien een afspiegeling is van de gehele gemeente, zowel Stompwijk, Leidschendam als Voorburg. Daarnaast is er getracht om verschillende expertises bij elkaar te brengen op diverse onderwerpen, zoals de leefomgeving, cultuur, sociaal als ruimtelijke ontwikkelingen. De juryleden hebben daarbij vanuit hun eigen ervaringen kennis over de complexiteit en de tegenslagen waar je bij burgerparticipatie en het nemen van initiatief mee te maken krijgt.

Proces
De BKC heeft zorg gedragen voor de publiciteit, de planning en coördinatie. De jury is twee keer bij elkaar geweest. Één keer om elkaar te leren kennen en gezamenlijk met de BKC de criteria op te stellen en één keer om de inzendingen te bespreken en te beoordelen. Één jurylid heeft hierbij een schriftelijke bijdrage geleverd. Na het bespreken van iedere inzending en een discussie over wel of niet nomineren, hebben de juryleden onafhankelijk van elkaar punten toegekend aan de inzendingen waarvan de meerderheid van de jury vond dat deze voor een nominatie in aanmerking kwamen. Deze punten zijn bij elkaar opgeteld en leverde uiteindelijk de onderstaande nominaties. De BKC heeft hierna de verdere communicatie richting inzenders en voorgedragen personen op zich genomen.

De volgende personen zijn door de jury genomineerd.
Berthie de Zwart
Berthie de Zwart is door de jury genomineerd voor haar grote inzet voor de Wijkvereniging Oud Voorburg. Al dan niet als voorzitter voor de Wijkvereniging Oud Voorburg zetten ze zich jaren lang belangeloos in voor diverse thema’s op het gebied van de ruimtelijke ordening. Van het behoud van groen in Oud Voorburg, het ondersteunen van bewoners bij het behoud van het Emmastraatcomplex, het verzet tegen de windturbine in de Vlietzone (Zeeheldenbuurt), de komst van de Rotterdamsebaan verbinding (Victory Boogie Woogietunnelj in de Binckhorst, diverse activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid w.o. het verzet tegen de afvalcentrale i.v.m. met de luchtkwaliteit en het tegenhouden van de Helihaven op Ypenburg i.v.m. geluidsoverlast en projecten op het gebied van de verkeersveiligheid. Daarnaast ondersteunt ze met haar jarenlange ervaring en opgebouwde kennis andere burgerinitiatieven met het verwezenlijken van hun doelstellingen. De personen die haar voordroegen noemde het als volgt: Berthie staat sinds jaar en dag voor participatie: positief, uiterst goed geïnformeerd, vasthoudend, volhardend, deskundig, daadkrachtig, betrokken en altijd realistisch over kansen en optimistisch over resultaten. De jury deelt deze mening en vindt haar een verbindende en motiverende schakel tussen burger en overheid.

Roel Grouwstra
Roel Grouwstra is door de jury genomineerd voor het oprichten van Prinsenhofevenementen. Hij organiseert wandelingen en excursies in de wijk en wijst daarbij jong en oud op alles wat daar leeft. Hij organiseert viswedstrijden en workshops betreffende educatie en natuurkennis. Daarnaast organiseerde hij met medebewoners een wijkfeest, de burendag, activiteiten in het wijkcentrum met de feestdagen: zoals paas- en kerststukjes maken met de bewoners, paaseieren verstoppen in het park voor de kinderen, een groot kerstfeest, het Noorderlichtfeest en recent een Eid al-Fitr [Suikerfeest].

Onlangs organiseerde een wijkfeest voor kinderen. Zo was er een kleedjesmarkt, een zweefmolen en een springkussen. Ook als actieve en betrokken wijkbewoner zet hij zich in voor de wijk Prinsenhof en omliggende wijken. Naast het bevorderen van de sociale cohesie zet hij zich in voor leefbaarheidsissues zoals afval, ratten en meeuwenoverlast, veiligheid, eenzaamheidsbestrijding en werkt hierbij o.a. samen met de woningbouwcoöperatie, de welzijnsorganisatie, het programma Sterk voor Noord en de wijkagent. Daarnaast overlegt Roel ook regelmatig met de gemeente over leefbaarheidsproblemen in de wijk en denkt en praat hij mee over oplossingen. De jury waardeert de nominatie vanwege zijn verbindende karakter tussen jong en oud, de verschillende culturen en het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid. Bijzonder is daarbij het educatieve karakter van de wandelingen en excursies.

Isabella Wentink
De jury nomineerde Isabella Wentink voor haar inzet voor de Nehelenniatuin in Voorburg Noord. Isabella startte het initiatief aanvankelijk met de gedachte om het uitsterven van insecten te voorkomen. Ze wilde hierbij een “leeg grasveld” omtoveren tot een voedselbos. Nadat het idee geboren was werkte Isabella nauw samen met andere buurtbewoners en met de afdeling groenbeheer van de gemeente om het idee te realiseren. Inmiddels is de tuin (waar nog meer plannen voor klaarliggen) een ontmoetingsplek geworden voor omwonenden en heeft de tuin een groot educatief karakter voor de jeugd. Isabella en haar tuin is een voorbeeld van een burgerinitiatief dat succesvol heeft geleid tot een bijzonder resultaat waarbij in eerste instantie het ondersteunen van de biodiversiteit heeft geleid tot meer sociale cohesie en natuur en milieu bewustzijn.

Pauline Kegge
Pauline Kegge werd door de jury genomineerd voor haar inzet voor Suporters van Schoon in Voorburg Noord/Bovenveen. Ze is de aanjager van een groep van meer dan 50 bewoners die zich inzetten om de buurt schoon te houden. Ze communiceren met elkaar middels Whatsapp. Deze groep mensen gaat al jaren eens in de 3 weken op zaterdagochtend de buurt in met prikkers en vuilniszakken om zwerfvuil te rapen. Een deel van de mensen gaat in een groep op pad. Anderen die het die dag niet uitkomt, gaan op een ander moment. Foto’s van het geraapte vuil worden gedeeld in de app. Er is verder geen publiciteit omheen, ze doen het gewoon samen en maken er altijd iets leuks van. Eerst gaat de groep gezamenlijk prikken, daarna drinkt de groep ergens koffie met elkaar. Paulien met haar buurtbewoners is weliswaar een klein initiatief met weinig publiciteit, maar bevordert de leefbaarheid en sociale cohesie in haar buurt. De jury hoopt dat het initiatief anderen zal inspireren om als bewoners zelf verantwoordelijkheid te nemen, constructief samen te werken en te genieten van het resultaat. Het initiatief verdient volgens de jury zeker, mede vanwege de eenvoud en inspirerende karakter, een nominatie.

Judith Geelen en Robert Langen
Judith Geelen en Robert Langen zijn beiden door de jury genomineerd voor hun inzet in Voorburg-West en de participatie bij Hoogwaardige Openbaar Vervoervoorziening (HOV). Robert wordt door de inzenders geroemd om de wijze waarop hij bij de gemeente L-V met succes gepleit heeft voor een brede vertegenwoordiging uit de verschillende buurten van Voorburg-West in de Participatiegroep, maar ook voor de coördinatie van de inbreng van de zienswijzen over de notitie Reikwijdte en Detaillering. De kracht van Robert is dat hij ten behoeve van zijn inbreng in de participatieplatforms, ondersteunende bewonersgroepen heeft gevormd waarmee direct afgestemd kan worden als zich vragen voordoen, maar ook direct kan worden teruggekoppeld naar de wijk bij ontwikkelingen. Het bijzondere van zijn inbreng is dat hij niet zozeer voor zichzelf participeert, maar juist voor zijn medebewoners structuren aandraagt waar de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar ook Den Haag rekening mee kunnen houden.

Judith Geelen wordt door de inzender geroemd voor het opzetten van een de gehele actie om gedegen maar vooral gedragen inbreng te leveren in het traject van het HOV-trace. Zij heeft de ‘mei-Actiemaand’ bedacht en de hele wijk Voorburg-west (en ver daarbuiten) gemobiliseerd, op een positieve manier. Zij heeft ook de inspreekteksten gecoördineerd en afspraken hierover gemaakt met de gemeente. Judith wordt daarbij omschreven als deskundig, maatschappelijk betrokken, vriendelijk doch vasthoudend!

Overige inzendingen die niet genomineerd zijn door de jury

Ten aanzien van de onderstaande initiatieven had de jury de volgende overweging om hen niet te nomineren. De jury hoopt hiermee dat de niet genomineerde hun prachtige werk willen voortzetten en dat het feit dat ze niet genomineerd zijn hen niet demotiveert.

Mirjam Stichter
Mirjam Stichter zet zich al geruime tijd in voor het bestrijden van armoede. Ondanks het feit dat de jury onder de indruk is van haar werk, is ze niet genomineerd. De jury was van mening dat haar werk weliswaar zeer waardevol is en daarbij een taak van de overheid op zich neemt, maar dat het resultaat van haar inspanning vooral ten gunste komt van individuen. De jury hoopt dan ook dan Mirjam haar activiteiten zal doorzetten.

Huygens Tunnel
De Huygens Tunnel is een inzending zonder dat daarbij een initiatiefnemer is benoemd. Daarbij vond de jury dat het een idee betrof, maar dat er nog onvoldoende resultaten zijn geboekt om het initiatief te kunnen nomineren.

Desiree v d Eijnden
Desiree is door haar inzender geroemd om haar vrijwillige inzet voor diverse organisaties. Het doen van vrijwilligers werk vind de jury een onvoldoende reden voor een nominatie. De jury mist hierbij het initiatief en het resultaat. Voor vrijwilligers is er een aparte prijs binnen de gemeente LV.

André Loomans
André heeft zich ingezet voor het oplossen van een technisch probleem met de zonnepanelen bij het Dorpspunt in Stompwijk. De jury bewondert de kennis, het doorzettingsvermogen en de volhardendheid van André, maar zien het als een geniale en eenmalige actie.

Frans Kets
Frans Kets is voorgedragen als de grondlegger van het meten met Palmes buisjes van de luchtvervuiling in Leidschendam-Voorburg. Hij heeft bewoners geënthousiasmeerd om een buisje in de dakgoot te hangen om zo in de gehele gemeente onafhankelijk te kunnen meten. Hij heeft hierbij met een groep vrijwilligers gezorgd, dat de luchtkwaliteit op de kaart is gezet. Door informatie avonden te beleggen voor bewoners, worden zij laagdrempelig bijgepraat. Inmiddels is er een zeer actief kernteam gevormd. De jury vond het een bijzondere inzending. Het meten van de luchtvervuiling in LV is van groot belang. Echter is de jury van mening dat het resultaat hiervan nog niet direct heeft geleid tot voordelen of resultaten voor de lokale samenleving. We hopen dat Frans en zijn kernteam hun werk willen voorzetten en met de verworven inzichten invloed kan uitoefenen op voorgenomen beleid en veranderingen.

Mevrouw Oosterveer
Mevrouw Oosterveer heeft zichzelf genomineerd. Bij de inzending zat een bijlage van 4 pagina’s van alle onderwerpen waar mevrouw Oosterveer in heeft geparticipeerd. Uit de inzending kon echter onvoldoende worden opgemaakt wat het resultaat is geweest van al haar inspanningen. Ook kon er uit de inzending niet worden opgemaakt in hoeverre mevrouw Oosterveer hierbij op constructieve wijze heeft samengewerkt met anderen. Ondanks dat hoopt de jury dat mevrouw Oosterveer haar inspanning zal voortzetten.

Aad de Roo
Uit de inzending komt naar voren dat Aad de Roo zich hard maakt voor de leefbaarheid en het economisch klimaat rond de Damlaan en zijn initiatief “Thuis aan de sluis”. Daarnaast wordt hij door de inzender geroemd om zijn werk als voorzitter van een goedlopende VVE, waarbij hij aandachtspunten en verbetering op de politieke agenda weet te zetten. De jury is uiteindelijk van mening (we hebben er lang over gesproken) dat uit de inzending nog onvoldoende kon worden opgemaakt welke directe resultaten er voor de lokale samenleving zijn gerealiseerd en dat het daarom nog te vroeg is voor een nominatie. We zien Aad mogelijk als een nominatie voor volgend jaar.

De heer Schijf
De heer Schijf heeft zichzelf genomineerd omdat hij in samenwerking met de gemeente twee prullenbakken heeft geadopteerd bij zijn wooncomplex. In navolging hiervan heeft hij vier andere bewoners gemotiveerd om hetzelfde te doen. De jury bewondert het initiatief en vindt het hoog scoren op originaliteit. In verhouding tot de andere inzending vindt de jury het resultaat echter nog onvoldoende voor een nominatie.

Namens de jury,

Hans van Ierland
Liesbeth Starrenburg
Petra Oliehoek- Van Es
Mirjam Kersbergen
Dave Fisser